Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a person you know who does a job which is useful to society" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a person you know who does a job which is useful to society" IELTS SPEAKING

I. Giải câu hỏi thường gặp thuộc topic "Describe a person you know who does a job which is useful to society" IELTS SPEAKING

   1. PART 2

   IELTS TUTOR lưu ý:

   Describe a person you know who does a job which is useful to society

   Who this person is

   How you knew him/her

   What type of work he/she does

   And explain why you think his/her work is useful to the society

   2. PART 3

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1. What jobs are well-paid? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời"What jobs are well-paid?"IELTS SPEAKING PART 3

   2. How have working conditions changed?>> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What are the changes in working condition...

   3. What are the impacts of the pandemic on the work environment?>> IELTS TUTOR hướng dẫn

   II. Từ vựng topic "Describe a person you know who does a job which is useful to society"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0