Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "NAME" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Giải Câu hỏi & từ vựng topic NAME IELTS SPEAKING

I. Giải câu hỏi thường gặp thuộc topic "NAME" IELTS SPEAKING

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1 Does your name have any special meaning? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Does your name have any special meaning?" IELTS SPEAKING PART 1

   2 How would you choose names for your next generation? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "How would you choose names for your next generation?" IELTS SPEAKING PART 1

   3 Are there any differences between how Vietnamese people name their children now and in the past? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Are there any differences between how Vietnamese people name their children now and in the past?" IELTS SPEAKING PART 1

   4 Does anyone in your family have the same name as you? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Does anyone in your family have the same name as you?" IELTS SPEAKING PART 1

   II. Từ vựng topic "NAME"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0