Giải"Can AI improve people’s lives? If so, how?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Giải"Can AI improve people’s lives? If so, how?"IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Giải"Can AI improve people’s lives? If so, how?"IELTS SPEAKING PART 3

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

Yes, AI has the potential to improve people's lives in various ways.

  • Main idea 1: AI can assist in medical diagnosis and treatment planning, improving the accuracy and efficiency of healthcare practices.
  • Main idea 2: AI technologies can tailor educational content to individual learning styles and pace, providing personalized learning experiences.
    • Supporting idea: Virtual tutors and educational applications can assist students in understanding complex concepts.
    • Example:  The platform "Knewton" utilizes AI to tailor educational content, offering virtual tutors and adaptive learning algorithms that assist students in understanding complex concepts at their own pace and according to their individual learning styles.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE