Phân tích đề "Describe a time when you visited a friend or family member at their workplace." IELTS SPEAKING PART 2

· Cam,Part 2

Bên cạnh hướng dẫn Phân tích đề thi IELTS 21/11/2020 WRITING TASK 1 (map)"The plans show a school library 5 years ago and the same library now"(kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích đề "Describe a time when you visited a friend or family member at their workplace." IELTS SPEAKING PART 2.

I. Đề bài

Describe a time when you visited a friend or family member at their workplace.
You should say:

 • who you visited
 • where this person worked
 • why you visited this person’s workplace

and explain how you felt about visiting this person’s workplace.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý bám sát vào các câu hỏi cue card của IELTS TUTOR để bố cục bài nói nhé:

 • who you visited + why you visited this person’s workplace + where this person worked 
 • and explain how you felt about visiting this person’s workplace.
  • Visiting my cousin’s restaurant was a memorable experience, and I enjoyed spending time there
  • Main idea 1: The restaurant was nicely/attractively decorated, and everything was in order.
  • Main idea 2:  Everyone was performing their responsibilities in different positions
   • Supporting idea: 
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE