Phân tích đề"Describe a time when you received wrong or incorrect information"IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 30/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.5 đi thi thật), IELTS TUTOR Phân tích đề "Describe a time when you received wrong or incorrect information" IELTS SPEAKING

I. Đề bài

Describe a time when you received wrong or incorrect information

 • Các câu hỏi trong Cue Card của IELTS TUTOR:

  • What information was?

  • When you read/heard this information?

  • Where you read/heard it?

  • And explain why you think it is incorrect?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu số 4 : And explain why you think it is incorrect? 
  • Các em có thể triển khai theo hướng sau nhé, giả sử như bạn học viên của IELTS TUTOR đang mô tả chiếc váy bạn í dự định mua ở trên mạng. ​
   • There are 2 reasons why I do believe that I received wrong information on this dress from the shop

    • Firstly, the price of the dress doubled the price i saw from the review of the website. >> Nêu supporting idea >> Example (nếu khó nêu example chỗ này thì k có cũng đc). >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "firstly" tiếng anh

    • Secondly, the dress was not that nice, compared to what it was promoted on the website...(Supporting idea >> Example). >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "compare" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý bám sát vào các câu hỏi cue card của IELTS TUTOR để bố cục bài nói nhé:

 • What information was?
  • The information I received was about the wrong date and time for the fireworks festival in Danang in 2023.
 • When you read/heard this information?
  • I read this information online when I visited a travel website dedicated to events and festivals.
 • Where you read/heard it?
  • I came across this information on a popular travel blog that claimed to have accurate details about the fireworks festival in Danang.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Giải thích phrasal verb: come across
 • And explain why you think it is incorrect?
  • Main idea 1:  I later found out through official sources, such as the Danang city's official website and local news channels, that the fireworks festival was scheduled for a different date and time. 
   • Supporting idea: These trusted sources provided updated and verified information, contradicting the details mentioned on the travel blog. 
   • Example: 
  • Main idea 2:  Additionally, the travel blog did not provide any references or credible sources to support their claim, further casting doubt on its accuracy.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "provide" tiếng anh 
   • Supporting idea: Therefore, it became evident that the information I initially read on the blog was incorrect and unreliable.
   • Example: 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE