Câu hỏi PART 2-3 & từ vựng topic "smart" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi PART 2-3 & từ vựng topic "smart" IELTS SPEAKING

Describe a person who solved a problem in a smart way.

I. Câu hỏi PART 2 & từ vựng topic "smart" IELTS SPEAKING

You should say
Who this person is?
What the problem was?
How he/she solved it?
And explain why you think he/ she did it in a smart way?

II. Câu hỏi PART 3 & từ vựng topic "smart" IELTS SPEAKING

1. Do you think children are born smart or do they learn to become smart?

2. How do children become smart at school?

3. Why are some people well-rounded and others only good at one thing?

4. Why does modern society need talent of all kinds?
 

III. Từ vựng topic "smart" IELTS SPEAKING

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking