Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live" IELTS SPEAKING

I. Các câu hỏi thường gặp thuộc topic "Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live" IELTS SPEAKING

   1. PART 2

   IELTS TUTOR lưu ý:

   Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live

   You should say:
   Where it was
   How you felt when you were there

   And explain why you would love to live there

   2. PART 3

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • • Is color important for clothing?

    • Should course books be colorful?

   II. Từ vựng topic "Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0