Cách trả lời "Why do people still enjoy going to the cinema to watch a film?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Why do people still enjoy going to the cinema to watch a film?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Why do people still enjoy going to the cinema to watch a film?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Watching films in the cinema may offer us better atmosphere and better audio-visual effects
 • For some recommendable blockbusters, I like to watch them in the cinema
  • Các ideas khác mà IELTS TUTOR khuyên nên học kĩ:
   • Watching films in the cinema
    • The thrill (cảm giác lâng lâng) of watching films on a bigger screen
    • The atmosphere is more exciting
    • More deeply involved in the film
    • The only place to watch a premiere

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR