Cách trả lời "When you were a child, did you think a lot about your future? [Why/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh lưu ý LÀM THẾ NÀO ĐỂ THI IELTS SPEAKING NÓI KHÔNG SAI NGỮ PHÁP?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "When you were a child, did you think a lot about your future? [Why/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "When you were a child, did you think a lot about your future? [Why/Why not?]"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Not really. I remember thinking about the near future - about exams and things in the year ahead, but I didn't worry too much about adulthood. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "exam" tiếng anh 
  • Supporting idea: 
   • I think every child at that stage live entirely in the moment and doesn’t stop to think about tomorrow.
   • I spent much of my youth learning new things, interacting with everyone and discovering my hidden talents. >> IELTS TUTOR Phân biệt "everyone" với "every one" 
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR