Cách trả lời "When do children begin to comprehend the value of money?" IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking,Part 3

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "When do children begin to comprehend the value of money?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "When do children begin to comprehend the value of money?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: When kids reach school age, they begin to comprehend more of the true value of money. 
    • Supporting idea: This is the perfect time to teach them about responsible spending, as well as the trade-off they are making when exchanging cash for items. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "item" tiếng anh
    • Example: For example, they can recognize the difference between something that costs $1 and another item that costs $100, and they can also tell you that 10 dimes makes $1.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR