Cách trả lời "What sports do young people like to do now?" IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking,Part 3

Bên cạnh Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What sports do young people like to do now?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "What sports do young people like to do now?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: The most popular sport in Vietnam is Ping-pong >> IELTS TUTOR tổng hợp TỪ VỰNG TOPIC SPORTS IELTS
    • Example:
    • Supporting idea: You can find people of all ages playing Ping-Png in parks and gymnasiums.
  • Main idea 2: More and more Vietnamese people are enjoying western sports like basketball >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "more and more" tiếng anh
    • Supporting idea:
    • Example:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR