Cách trả lời "What sports are popular in your country?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What sports are popular in your country?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: The most popular sport in Vietnam is Ping-pong >> IELTS TUTOR tổng hợp TỪ VỰNG TOPIC SPORTS IELTS
    • Example:
    • Supporting idea: You can find people of all ages playing Ping-Png in parks and gymnasiums.
  • Main idea 2: More and more Vietnamese people are enjoying western sports like basketball >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "more and more" tiếng anh
    • Supporting idea:
    • Example:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR