Cách trả lời"What’s the colour you dislike? Why?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời"What’s the colour you dislike? Why?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Câu hỏi khác cùng topic

IELTS TUTOR lưu ý:

  • What is your favourite colour?
  • What colours are the walls of the rooms in your home?
  • Do you prefer dark colours or bright colours
  • Is there any colour that have special meaning in your country?
  • What’s the color you dislike? Why?
  • What colors do your friends like most?
  • What color makes you uncomfortable in your room?

II. Từ vựng

Tổng hợp từ vựng chỉ màu sắc (Topic Colour) trong Tiếng Anh được IELTS TUTOR tổng hợp

III. Cách trả lời"What’s the colour you dislike? Why?"IELTS SPEAKING PART 1

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE