Cách trả lời "What method of learning works best for you?" IELTS SPEAKING PART 3

· Cam,Part 3

Bên cạnh hướng dẫn cách Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "What method of learning works best for you?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What method of learning works best for you?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: Visual learning involves using images, charts, graphs, and diagrams to help learners understand and retain information. >> IELTS TUTOR PHÂN BIỆT "REMAIN & RETAIN" TIẾNG ANH
    • Supporting idea: Visual learners often benefit from using flashcards, mind maps, and other visual aids.
    • Example: 
  • Main idea 2:  Self-directed learning involves taking charge of one's own learning. 
    • Supporting idea: Self-directed learners may benefit from setting their own goals, choosing their own resources, and developing their own learning plans.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR