Cách trả lời "What do you think the clothes we wear say about us?" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What do you think the clothes we wear say about us?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Main idea: Others judge us based on our outward appearance, including our clothing choice.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR