Cách trả lời "What can parents do with their children to make them happy?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Speaking

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What can parents do with their children to make them happy?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What can parents do with their children to make them happy?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: An effective but often overlooked method of influencing good behavior is simply to reward the behaviors you want to see.
    • Supporting idea: The most important thing you can do is make sure your children know you love them.
    • Example: 
  • Main idea 2: Avoid yelling, hitting, and other harsh behavior.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR