Cách trả lời "What are the most popular and least popular apps in VietNam?" IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking,Part 3

Bên cạnh Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What are the most popular and least popular apps in VietNam?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What are the most popular and least popular apps in VietNam?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: Facebook has consistently been the most used active social media app among Vietnamese internet users. >> IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic "social media" IELTS 
    • Supporting idea: In 2022, approximately 94 percent of Vietnamese internet users used Facebook, making the international platform the leading social media channel in the country.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR