Cách trả lời "Do you think it would be more enjoyable to go swimming outdoors or at an indoor pool? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you think it would be more enjoyable to go swimming outdoors or at an indoor pool? [Why?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách trả lời dễ nhất của dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm là thí sinh NÊU LÍ DO theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example 
  • Vì part 1 độ dài trả lời tầm 2-3 câu, tốt nhất là 2 câu nên sẽ linh động hoặc có supporting idea hoặc example, chỉ trong trường hợp nào có quá nhiều ý thì mới nêu cả Supporting idea + Example 

Tham khảo cách trả lời sau cùng IELTS TUTOR

  • Main idea: Personally speaking, I would rather swim in a swimming pool than in the sea 
  • Supporting idea: simply because swimming in a pool is much safer than swimming in the sea 
  • Example (lưu ý là IELTS TUTOR thích topic này nên có ý để trả lời dài, nếu không có ý có thể bỏ luôn phần example này độ dài ngắn gọn cho part 1): For example, if I swim in the sea, I may face great danger like coming across a shark or even drowning >> IELTS TUTOR Giải thích phrasal verb: come across

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR