Cách trả lời "Is there any music concert that you want to go to?" IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking,Part 1

Bên cạnh hướng dẫn CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Is there any music concert that you want to go to?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Is there any music concert that you want to go to?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Yes -  I'm always on the lookout for exciting music concerts to attend such as Son Tung MTP concert or….  >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ"attend"tiếng anh
  • Supporting idea: 
   • I think attending music concerts is a great way to relax and have fun with friends. 
   • I love the energy of live music, and there's nothing quite like being in a crowd of people all singing and dancing along to your favorite songs. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ"energy"tiếng anh
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR