Cách trả lời "How often is the weather cold where you come from?" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How often is the weather cold where you come from?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: It’s cold for about half the year. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "half" tiếng anh 
  • Supporting idea: 
   • For me, winter is the most depressing season because where I live it's freezing cold in the winter. 
   • Moreover, the days are short and you can't do a lot of outdoor activities.
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR