Cách trả lời"How important is the internet to you?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"How important is the internet to you?"

1. Câu hỏi thường gặp topic Websites/ Internet IELTS SPEAKING

    IELTS TUTOR lưu ý:

    1. How important is the internet to you?
    2. How often do you use the internet?
    3. What are your favourite websites?
    4. Do you think you use the internet too much? 
    5. How will the internet develop in the future?
    6. Are there any negative things about the internet?

    2. Từ vựng thường gặp topic Websites/ Internet IELTS SPEAKING

    3. Cách trả lời"How important is the internet to you?"

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Main idea: Internet allows people to improve the quality of their life  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: The Internet plays profound impact on my ordinary life)
    • Supporting idea: 
    • Example: 

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking