Cách trả lời "How important is it for a culture to have musical traditions?" IELTS SPEAKING PART 3

· Cam,Part 3

Bên cạnh lưu ý Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "How important is it for a culture to have musical traditions?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "How important is it for a culture to have musical traditions?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

Musical traditions play an important role in the culture and identity of a community.

  • Main idea 1: Music can help to preserve the history and traditions of a culture by providing a means to pass on stories, beliefs, and values from one generation to the next. 
    • Supporting idea: It can help to keep cultural practices and customs alive and relevant.
    • Example: 
  • Main idea 2: Music can play a significant role in shaping and strengthening cultural identity. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR