Cách trả lời"Do you work or are you a student?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"Do you work or are you a student?"

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Do you work or are you a student?"IELTS SPEAKING PART 1

IELTS TUTOR lưu ý:

Ngoài việc trả lời bạn là student ra phải nêu thêm:

 • Chuyên ngành của tôi là...
 •  Tôi lựa chọn chuyên ngành đó vì ...

Không cần giám khảo hỏi, phải tự mở rộng câu trả lời của mình để có thêm điểm

Cùng tham khảo các cách trả lời sau cùng IELTS TUTOR

 • Đang là học sinh:
  • Currently, I am a year-12 student studying at…High School. To be honest, I haven’t decided my major yet, but I am really into business studies
  • Ngoài câu trả lời trên có thể tham khảo thêm các ý khác của IELTS TUTOR:
   • Có nhiều bạn muốn nói đang học đại học ở HCMC nên là có cơ hội tiếp xúc với nhiều người ở tỉnh khác 
   • Nếu đang học trường chuyên hoặc lớp chuyên có thể tham khảo:
    • Currently, I am a 10-grade student studying at ...gifted high school , majoring in English ( hoặc specializing in English ) Chuyên anh (Trong đó động từ major in ... em nên học kĩ)
    • The top 50 most prestigious universities (trường danh tiếng)
 • Đang là sinh viên 
  • Currently, I am a senior student studying at….University, majoring in computer science and technology and specialising in programming
   • Có thể triển khai thêm vì sao mình lại chọn ngành học này, triển vọng nghề nghiệp ra sao, xét các cách triển khai cùng IELTS TUTOR 
    • Cách triển khai bởi vì: I choose it simply because/ The reason why I decided on…is that…/ The incentive/starting point was start I found …. quite …. 
     • Các lí do có thể cân nhắc:
      • I am really into…, and I always believe that I was born for…, and my dream is to be a/a…one day 
      • It is well acknowledged that … is a big trend / megatrend, so I believe that an increasing number of people will devote themselves into this area>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
      • Personally, I strongly believe that the sector of…will be promising / highly demanded / a sunrise industry
      • After my graduation, there will be a guarantee for my future job-hunting, which means I may get a well-paid job
      • Honestly, it was not my choice since I was told to …
      • The biggest reason is that my father is a successful businessman, and I plan to follow in his footsteps after graduation
 • Đang là sinh viên vừa tốt nghiệp
  • Well, I am a fresh graduate from…university, and currently, I am studying for IELTS at a language centre and preparing to further my studies at… this coming July   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "graduate" tiếng anh
   • Nếu mình dự định chuyển ngành học khác, có thể tham khảo thêm cùng IELTS TUTOR
    • Actually, I am considering changing my major from … to … since I think that….
     • I am not good at…, and the study of….is really my cup of tea
     • …is the one that I really cannot get over / is fairly demanding for me to overcome
     • I am more talented/gifted in…
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE