Cách trả lời "Do you think that people pay attention to adverts on TV? Why do you think that is?" IELTS SPEAKING PART 3

· Cam,Part 3

Bên cạnh Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you think that people pay attention to adverts on TV? Why do you think that is?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you think that people pay attention to adverts on TV? Why do you think that is?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Yes
 • Main idea 1: People are more likely to pay attention to advertisements that are relevant to their interests or needs.
  • Supporting idea: 
  • Example: 
 • Main idea 2: Advertisements that are creative, entertaining, or visually appealing are more likely to capture people's attention and be remembered. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "attention" tiếng anh 
  • Supporting idea: 
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR