Cách trả lời"Do you prefer talking on the phone or chatting online?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"Do you prefer talking on the phone or chatting online?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Do you prefer talking on the phone or chatting online?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: To be honest, I prefer chatting on the Internet rather than talking on the phone   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng prefer, would prefer, would rather, had better
  • Supporting idea:
    • I can have the so-called online conversation with more than one person simultaneously, the more the merrier  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: I nearly always find that chatting online can be more sociable as you can speak to more than one person at the same time HOẶC: Chatting online is often much more fun because you can send smileys, photos and even videos)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"prefer"tiếng anh
    • When I use some social media such as facebook, yahoo, twitter and the like as a means of communication, I don't have to pay a huge sum of money in comparison with the phone calls I make
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking