Cách trả lời "Do you prefer drinking tea or coffee? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh lưu ý LÀM THẾ NÀO ĐỂ THI IELTS SPEAKING NÓI KHÔNG SAI NGỮ PHÁP?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you prefer drinking tea or coffee? [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you prefer drinking tea or coffee? [Why?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: Neither  of  them  - Too much caffeine overstimulates the nervous system, leading to an upset stomach and elderly sleep issues. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "leading" tiếng anh
    • Supporting idea:  if I drank a cup of coffee at 4 p.m., chances are my body is still processing it at 10 p.m., keeping me up at night.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR