Cách trả lời "Do you ever need that subject now?(Why/Why not?)" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you ever need that subject now? (Why/Why not?)"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Main idea: Yes  - English is the language of trade and administration in almost all countries

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR