Cách trả lời "Do you agree that schools should teach children how to manage money?" IELTS SPEAKING PART 3

· Cam,Part 3

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you agree that schools should teach children how to manage money?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you agree that schools should teach children how to manage money?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Yes 
  • Main idea: Financial literacy is an important life skill that can have a significant impact on their future financial well-being. >> IELTS TUTOR Phân biệt cách dùng impact như động từ & danh từ
    • Supporting idea: Financial literacy skills, such as budgeting, saving, investing, and understanding credit, can help children make informed financial decisions, avoid financial pitfalls, and build a solid foundation for their financial future.
    • Example: Research has shown that the habits and attitudes towards money developed in childhood often persist into adulthood, making it important for children to develop healthy financial habits from a young age.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR