Cách trả lời câu hỏi"What kinds of apps are you usually interested in?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 13/6/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi"What kinds of apps are you usually interested in?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Câu hỏi khác cùng topic

  IELTS TUTOR lưu ý:

   1. What apps have you recently used? 
   2. What kinds of apps are you usually interested in? 
   3. What was the first app you used? 
   4. What kinds of apps would you like to use in the future?

   II. Từ vựng

   III. Cách trả lời câu hỏi"What kinds of apps are you usually interested in?"

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Main idea: mostly entertainment & news update apps
   • Supporting idea:
    • For entertainment, I use apps like Netflix and YouTube for watching the latest movies and videos. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic Film IELTS
    • For news update, I use some social network apps like Facebook or Instagram
   • Example: 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc