Cách trả lời "Are you a person who likes to follow fashion?" IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking,Part 3

Bên cạnh Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Are you a person who likes to follow fashion?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Are you a person who likes to follow fashion?"

IELTS TUTOR lưu ý bám sát vào các câu hỏi cue card của IELTS TUTOR để bố cục bài nói nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR