Cách dùng "MUCH / MANY" trong câu so sánh tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng MUCH / MANY trong câu so sánh tiếng anh

 • Much / Many có chức năng như hạn định từ, tính từ, trạng từ... Tuy nhiên, vì ở đây IELTS TUTOR chỉ xét Much / Many trong câu so sánh nên chỉ xét chức năng của Much / Many là adj và adv thôi nhé 

I. Cách dùng MUCH trong câu so sánh

1. Much như adj và adv

1.1. MUCH như adj

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Mark’s got too much work to do. 
 • I don’t have much money to spend.

1.2. MUCH như adv

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Jody doesn’t eat very much. 
 • It doesn’t matter that much to me whether we go or not.

2. Much trong câu so sánh

2.1. Much dùng như adj

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Our rent is four times as much as it was ten years ago.

2.2.Much dùng như adv

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He likes hockey as much as he likes basketball.
 • She earns as much as he does.
 • A modern woman or modern girl is as much modern as a modern man or a boy.

 • He swore that he ate at least twice as much as his wife.

 • He ate twice as much as I did.

 • He earns three times as much as I.

 • He spent twice as much as I did.

 • The English love the unicorn as much as they love the lion.

 • People who have pets usually love them just as much as they love their own kids.

 • You can talk as much as you like.

2.3. Cách dùng as much as trong tiếng anh

Rất quan trọng luôn nhé, hãy đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách dùng as much as trong tiếng anh và cả trong câu so sánh nhé!

II. Cách dùng MANY trong câu so sánh

1. Cách dùng MANY khi so sánh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Many cũng giống như Much, có thể là adj / adv
 • as many...(as) as
 • Dùng as many as khi phía trước có đề cập danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This year we had twice as many visitors as in previous years.
 • Jason has a lot of friends, but I think I have as many as him
  • IELTS TUTOR lưu ý: Ở đây, dùng as many as vì ở vế trước có friends 
 • They employ 90 people, twice as many as last year.
 • There are now over 11 million shareholders, three times as many as in 1979.

2. Cách dùng AS MANY AS

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng AS MANY AS trong tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE